289 свободни места са обявени за трето класиране в общинските детски градини. След анализ на данните от първите две класирания, както и възможностите на физическата среда в образователните институции и предвид социалната функция на детските градини, родителите ще имат възможност да подадат заявления за 289 места в 32 детски градини, от които 156 нови. Така общият брой места в общинските детски градини ще достигне 2387.

Системата за прием отваря утре – 25 юни. В район „Приморски“, където необходимостта е най-голяма, е разкрита нова група в ДГ „Дружба“. Увеличен е броят на децата в група и в някои от градините в район „Одесос“ и „Аспарухово“ , както и в ДГ „Иглика“, Виница. Желанието на родителите да запишат децата в най-близката детска градина по местоживеене води до неравномерното натоварване на групите и неравномерното използване на базата, например: в район „Аспарухово“, в ДГ „Горска приказка“ остават 18 свободни места, в район „Владислав Варненчик“, в ДГ „Пламъче“ – 39 свободни места, във филиала на ДГ „Теменужка“ – 15 свободни места. Свободни места има и в населените места Звездица, Тополи , Константиново, Каменар.

Родителите, които желаят да се възползват от възможностите на „Наредба за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места“ могат да кандидатстват за компенсация след приключване на третото класиране.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.