Благородната кампания “Заедно за Жани”

вече помага за лечението на младото момиче

От социалните мрежи Росица Иванова, майката на Жанет Иванова от Аксаково, ангажирана с кампанията “Заедно за Жани”, съобщи: “Здравейте, приятели! Искаме да ви благодарим за подкрепата, която ни оказахте за събиране на първоначалната необходима сума! Това, което направихте за нас е уникално!”

От сайта “helpkarma.com”, виждаме, че събраната сума за Жанет Иванова вече наброява €42 943.

От своя страна Росица Иванова след благотворителния базар в Аксаково, в началото на седмицата, сподели: “Благодарение на вас, на 16-ти юни Жани ще може да започне лечението си в Турция! Ще запомня този ден,защото усещах енергията ви чак до нас... защото всички направихте и невъзможното да се събере сумата, стояхте цял ден под жаркото слънце и продавахте,обединени от целта да ми помогнете максимално... и добрите новини не закъсняват – 11 941.22 лв. само за ден!!? Удивително, точно като вас, които го направихте възможно и реално! С радост аз и моето семейство можем спокойно да обявим, че първоначалната сума за лечението е събрана и на 16.06.2020, лечението на Жани ще започне.
Признателни сме на всеки един от вас - познат или непознат, който е отделил от възможностите си, времето или идеите си, за да бъде полезен на Жани... на инициативния комитет, без който нямаше да са възможни онлайн базара и много други събития, на кмета, който съдейства, с каквото може и на господин Колев и моите душички от ТС ,,Аксаково’’, които направиха толкова много днес ...Благодаря на всички вас!”

ОЩЕ ОТ КАТЕГОРИЯТА

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.