Утре, Регионална библиотека‭ „‬Пенчо Славейков‭” ще представи ‬новото електронно издание „Варненските музиканти и нотопечатници
от втората половина на ХIХ век до 1944 г.” Негови съставители са проф. д-р
Константин Кукушев и Росица Тодорова.

Изданието е реализирано като част от отбелязването на 140-годишния юбилей от създаването на институцията. Целта е да се разкрие и
популяризира богатството на съхранените документи във фондовете на библиотеката, които да са от полза на специалистите и широката
общественост с интереси в областта на музикалното изкуство във Варна в периода от втората половина на ХIХ век до 1944 г.

В обособените тематични раздели е представена информация за водещи моменти от музикалния живот на Варна, които характеризират
мястото и значението на града в изграждането на българската музикална култура след Освобождението, дейци с принос за развитието на учебното
дело, художествената самодейност и творчеството на Добри Христов, Александър Кръстев и Милан Митов.

Основен акцент е поставен върху издателствата във Варна, които отпечатват ноти. Малко известен факт е, че „Луи Нитче” е една от първите
нотопечатници, открити в страната след Освобождението. В раздел „Издателства” са представени нотни издания на варненски музиканти,
ценни с това, че носят характерните особености на своето време.

Заповядайте на 21 февруари 2023 г. от 15.30 ч. в Изложбеното фоайе на РБ „Пенчо Славейков” – Варна на адрес бул. Сливница №34.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.