Йоанна Йовева и Надя Димитрова

Община Белослав изпълни проекта "Демонстрационен модел за предотвратяване и рециклиране на битови отпадъци в общината", финансиран по Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020 година. Стойността му е близо 390 000 лева. В рамите на проекта бяха изпълнени четири дейности. Това разясни във Варна Надя Димитрова - юрисконсулт в дирекция "Инвестиционна политика и спомагателни дейности" в Община Белослав по време на Регионалната конференция "Европа на Балканите: Общо бъдеще". Проектът е изпълняван от Българската телеграфна аганеция с подкрепата на Европейската комисия. Тя допълни, че общинската администрация отчита много добри резултати след изпълнението на проекта с увеличение на количествата събрани отпадъци, които могат да се рециклират и намаляване на транспортираните до депо.

"В първата фаза на проекта бяха изготвени техническите проекти, експертните анализи, бе упражнен строителен и авторски надзор. Тези дейности започнаха още при подготовката на проекта. При втората дейност имахме същинско изпълнение на проекта със строително-монтажни работи и практическото разполагане на контейнерите за отпадъците. По проекта бе доставена и специализирана техника за тяхното обслужване (автокран за изпразване на подземните контейнери)", каза Димитрова.

Тя добави, че в третата дейност по проекта се популяризирани постигнатите резултати, като обществеността е информирана за видовете отпадъци, които могат да бъдат изхвърляни разделно.

"В последната дейност популяризирахме цялостната работа по този проект. Целта на проекта е да намали количеството на депонираните отпадъци и съответно да се увеличи делът на рециклираните такива. Друга основна цел е въвеждането на системата за разделно събиране на битови отпадъци на територията на Белослав, които могат да бъдат рециклирани", посочи още Надя Димитрова.

Целта на проекта за битовите отпадъци в Белослав е намаляване на депонираните отпадъци и увеличаване на разделното събраните. Това допълни Йоанна Йовева, главен експерт еколог в Община Белослав.

От следващата година законодателството по определяне на таксите за битови отпадъци се променя и ще започнем да плащаме такса „битови отпадъци“ на база на количеството, което изхвърляме, посочи Йовева. По думите ѝ затова Община Белослав, с помощ на жителите, въведе демонстрационен модел за разделно събиране на отпадъци. Целта беше да научим хората, че разделното събиране на боклука не е толкова трудно, отбеляза Йовева. Основната задача е намаляване на депонираните отпадъци и увеличаване на разделно събраните отпадъци, добави тя. По проекта съдовете за отпадъци са разположени в 11 точки, като обхванахме почти цялата територия на община Белослав. Всички контейнери и площадки са изградени на тротоарна площ, подчерта Йоанна Йовева.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.