БДЖ получи грамота от организаторите на Фестивала за детско медийно изкуство „Арлекин” по време на десетото му юбилейно издание в знак на благодарност за подкрепата през всичките години на провеждане на събитието. Международният фестивал се организира всяка година във Варна, а БДЖ е неизменен партньор в осигуряването на транспорт за участниците.

Тази година 24 деца от София, Видин и Горна Оряховица пътуваха до морската столица с влак, за да вземат участие в детския фестивал. БДЖ се погрижи и за прибирането на младите творци в деня след приключването му.

Международният фестивал „Арлекин” се провежда под мотото „Светът в моите очи” и има за цел да стимулира детската фантазия и творчество за създаване на оригинални и различни по жанр медийни творби – филми, телевизионни и радиопредавания, интернет издания и др.

БДЖ подкрепя всички инициативи, чрез които се дава възможност на българските деца да разгърнат своя творчески потенциал и възможности.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.