Екип на Българския червен кръст достави днес в Девня хранителните продукти, с които ще бъдат подпомогнати хора и семейства с ниски доходи и други уязвими групи от нашата община, съобщи кметът Свилен Шитов.

В списъка, изготвен от Агенцията за социално подпомагане, са включени общо 574 души. Те ще получат пакети с 15 вида продукти – брашно, захар, олио, варива, консерви, с чиято помощ ще спестят част от разходите за храна в домакинствата си.

Право на тази помощ предоставена от Програмата за храни и основно материално подпомагане с посредничеството на БЧК имат:

- лица и семейства, получили целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2023/2024 г.;

- хора с ниски доходи на член от семейството, които получават месечни помощи за отглеждане на дете;

- хора с над 90 % степен на увреждане, с определено право на чужда помощ и ниски лични доходи от пенсия;

- лица и семейства, които получават месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане;

- лица и семейства, получили еднократни или получаващи месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на дете при близки и роднини и в приемни семейства;

- лица и семейства, подпомогнати с еднократна помощ по Закона за социално подпомагане или на друго нормативно основание, въз основа на инцидентно възникнали обстоятелства през месец януари 2024 г.;

- лица или семейства с ниски доходи, получили отказ за подпомагане с целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2023/2024 г. поради надвишен диференциран доход за отопление или поради неизпълнено някое от другите комплексни условия за подпомагане, което не променя нивото им на материално лишение.

- Хранителните пакети ще бъдат раздавани от утре (17 април) до края на месеца от 09:00 до 17:00 часа в четири пункта на територията на община Девня:

- кв. Девня 1 – бул. „Съединение“ №172 (бивш Пенсионерски клуб)

- кв. Повеляново – Младежки дом

- с. Кипра - кметството

- с. Падина - Младежки клуб

‼️ За да получат пакетите си, включените в списъка задължително трябва да представят лична карта ‼

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.