Основни тенденции в развитието на българското висше образование през последните години бяха откроени при представяне на рейтинговата система на вузовете. Сред тях са увеличаване на броя на студентите, които се учат в професионалните направления с добра реализация на труда, и намаляване на броя на студентите в направления с по-слаба реализация на трудовия пазар.

Георги Стойчев, от консорциума, изготвящ рейтинговата система:

„Структурата на висшето образование се доближава до нуждите на обществото и пазара на труда у нас. Българските висши училища подготвят повече лекари, учители, инженери, в сектор сигурност и отбраната, в култура и изкуство. Подготвят се обаче по-малко икономисти, юристи, политолози“.

По думите му се наблюдава по-добра реализация на завършили студенти, както и ръст на доходите на завършилите. Увеличава се броят и качеството на научните публикация. Удвоява се броят на чуждестранните студенти.

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев направи преглед на важни промени в българското висше образование и посочи.

„Висшите училища не само трябва да привлекат млади хора, а преподаватели трябва да станат най-добрите студенти. За да се случи това, трябва да има изпреварващ ръст на МРЗ за длъжността „асистент“. Ще предложим тя да бъде 1300 лева от 1 януари“, съобщи БНР.

Снимка: Pixabay

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.