България се подготвя за иск в съда на Европейския съюз срещу пакета „Мобилност” каза министърът на транспорта Росен Желязков в предаването „Седмицата” на Дарик радио. Той уточни, че ако пакетът бъде приет в гласуването на 8 юли, определени текстове ще бъдат обжалвани. Един от тях е за задължителното връщане на превозните средства в страната на произход на всеки 8 седмици, както и за задължителното връщане на шофьорите.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.