Министърът на земеделието се срещна с генералния директор на Генерална дирекция „Морско дело и рибарство“ на ЕК Чарлина Вичева

„България е силно ангажирана с постигането на устойчиво рибарство и аквакултури в дългосрочен план“. Това заяви министърът на земеделието д-р Иван Иванов след среща с генералния директор на Генерална дирекция „Морско дело и рибарство“ на ЕК Чарлина Вичева, която е на посещение в София по покана на Министерство на земеделието.

„Съвместните ни действия на ниво ЕС са предпоставка за справяне с трудностите и за постигане на целите на Общата политика в областта на рибарството в Черно море“, каза министърът на земеделието.

Той посочи, че в резултат на положените усилия за управление на ресурсите, включително и за постигане на целите на Общата политика в областта на рибарството, се наблюдава осезаем напредък при управлението на риболова и развитието на аквакултурите в Черно море.

„Потвърдих, че България ще продължи с фокусираните си действия за изпълнение на общите цели, залегнали в новата Стратегия на Генералната комисия по рибарство за Средиземно море и поетите политически ангажименти за устойчивост на рибарството“, каза още министър Иван Иванов.

Земеделският министър посочи, че българският риболовен флот, опериращ в Черно море, се състои от над 1 800 риболовни кораба, от които преобладаващата част извършват дребномащабен крайбрежен риболов, реализирайки близо една четвърт от общия улов на Република България в Черно море.

„Всички вие сте наясно колко много означават риболовът и аквакултурите за икономиката и стабилността на крайбрежните региони, и колко силно зависими са те от тези дейности“, каза земеделският министър.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.