30 097 тона употребяван текстил е оползотворен в България през 2020 година, като 24 013 тона страната ни е изнесла за пазари в Източна Европа, Азия и Африка, а в „second-hand” магазини у нас се продава около 10% от сортираните дрехи.

По данни на Асоциацията на преработвателите и търговците на дрехи втора употреба (АПТДВУ) 70% от всичкия употребяван текстил от България се подготвя за повторна употреба.

Негодният за повторна употреба пък се предава за различни видове оползотворяване и рециклиране. По този начин компаниите от АПТДВУ постигнат почти нулеви нива на депониране на отпадъци.

На родния пазар има 40 компании, които събират, сортират и търгуват с дрехи за повторна употреба и текстилни отпадъци, а пряко ангажирани с тази дейност са 5000 души.

Годишният им оборот за 2020 г. е 176 млн. лева, а внесените в бюджета данъци, осигуровки, мита и такси – повече от 24 млн. лева.

Чрез контейнерите за текстилни отпадъци през изминалата година са събрани 1721 тона текстил, а близо 70% от тях са от София.

Към момента в страната са разположени над 200 контейнера в 12 общини. Ако тези дрехи бяха станали част от общия битов отпадък или изхвърлени на неподходящо място, те щяха да генерират повече от 400 тона въглеродни емисии – това се равнява на СО2 емисиите, които би генерирал автомобил при изминаването на 1 милион и 200 хиляди километра.

Към момента в България няма въведена система за разделно събиране на текстил, но според Плана за кръгова икономика на Европейската комисия до 2025 г. във всяка страна-член на ЕС отпадъците от текстил трябва да бъдат разделно събирани, съобщава агенция "БГНЕС".

Индустрията с дрехи втора употреба е кръгов бизнес модел, който функционира в България от близо 30 години. В страната работят български и международни компании, които ежегодно осигуряват обработката, сортирането и рециклирането на десетки хиляди тонове употребяван текстил.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.