Близо 30 българисти от 9 държави се включват в Международния семинар по български език и култура, който се открива днес във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“.

Повечето от участниците в 43-ия Международен семинар по българистика във ВТУ са студенти. Има преводачи, консултанти, търговски представители от Германия, Гърция, Испания, Италия, Полша, Сърбия, Чехия, Хърватия и студент от Китай, който идва от Германия. Ректорът проф. Христо Бонджолов увери, че са взети всички необходими противоепидемични мерки:

„Всички, които пристигат, подписват декларации, че са здрави. При желание – да се направят и PCR тестове за абсолютна сигурност. Ще има, разбира се, и медицинско лице постоянно с нас“.

Занятията ще бъдат в групи по петима участници. Семинарът по българистика е до 2 август.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.