Варненският окръжен съд призна финансова санкция, наложена в Германия на 36-годишния Моньо С. за извършена измама. Решението на германския съд е влязло в сила на 26 юли 2017 година. Българският гражданин следва да плати глоба в размер на 1725 евро, както и 99 евро разходи по производството, или общо 1824 евро.

Моньо С. е признат за виновен, че е извършил престъпление, според
Наказателния кодекс на ФРГ /мошеничество/. То се изразявало в заплащане в пет различни магазина с дебитна карта, за която знаел, че в сметката няма пари и с намерението да получи стоки без заплащане.

Засегнатото лице не се яви при разглеждането на делото. Защитникът му пледира за уважаване на искането, тъй като отговаря на законовите изисквания. Като разгледа наличните доказателства, Варненският окръжен съд констатира, че са налице всички предпоставки за признаване и изпълнение на решението за налагане на финансова санкция по отношение на лицето.

Решението на съда ще бъде изпратено незабавно на органите на ТД „НАП – Варна“ за изпълнение, като Моньо С. следва да плати глобата от 1824 евро, трансформирана в 3567,44 лева.

Постановеното решение подлежи на обжалване пред Апелативен съд - Варна в 7-дневен срок.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.