В Балчик днес отбелязват деня на града с празнично заседание на Общинския съвет. На него ще бъдат наградени изявени учители, ученици, абитуриенти, дългогодишни деятели в сферата на образованието и културата.

В 10.00 часа ще бъдат поднесени венци и цветя пред паметника на Светите братя Кирил и Методий, разказва Радио Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.