Изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) проф. д-р Паскал Желязков и кметът на столичния район „Кремиковци“ Лилия Донкова проведоха среща във връзка с множеството постъпили сигнали срещу животновъдните обекти на стопанина Недялко Костов в с. Челопечене.

Постигнато беше съгласие за съвместни усилия за преодоляване на проблема с безпризорното пашуване на животните и за привеждане на обектите към изискванията в Закона за ветеринарномедицинската дейност и Наредба 44.

На стопанина Недялко Костов ще бъде предоставен срок от един месец, в който да приведе стопанството си съобразно разпоредбите, а животните да не бъдат допускани да напускат обектите без надзор.

В рамките на предоставения срок комисия от официален ветеринарен лекар на БАБХ и представител на районното кметство ще упражняват ежедневен мониторинг върху дейностите на стопанина по подобряване на условията в обектите.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.