Живеещите в района на автосалоните и около магазин "Явор" в кв. "Владиславово" ще са без вода до около 23.00 ч. поради авария, съобщават от ВиК.

До около 23.00 ч. на сухо ще бъдат и в местност Боровец юг.

Абонатите над УМБАЛ "Света Марина" - Варна ще получат вода около 20.00 часа. Водоноска има поставена до автосервиза за газови уредби на гърба на болницата.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.