Авария в трафопост причини щети за хиляди левове в провадийското село Черковна. Пострадали са десетки домакинства, чиито електроуреди са повредени.

Някои от потърпевшите подават колективна жалба в електроразпределителното дружество, за да търсят обезщетение, информира БНТ.

Оказва се обаче, че няма да получат нито лев.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.