Парите за България не са застрашени, те ще дойдат в рамките на тази година. 13% префинансиране от момента, в който нашият План за възстановяване бъде одобрен, съобщава БНТ.

Това заяви пред журналисти в отчета на дейността си служебното правителство вицепремиера по управление на европейските средства Атанас Пеканов.

Планът все още не е предаден, има малко забавяне, което по думите му се дължи на две причини - първо, решението на предшествениците им да не го предават и някои технически неизправности, които са останали нерешени. И второ: желанието на служебния кабинет да го подобри и да направи корекции, които да гарантират, че този ресурс се използва по най-добрия начин.

"При встъпването ми в длъжност намерихме някои отворени още въпроси. Заедно със службите на Европейската комисия ги дискутираме. Още с встъпването рестартирахме работната група по Плана, получихме много предложения от различните министерства, над 30 нови проекта, повечето от които много хубави, има десетина нови проекта, които все още разглеждаме и искаме да влязат в Плана", каза Пеканов.

Правителството работи по подобряването на Плана в три направления. Първо, да има повече контрол как тези средства ще бъдат изразходени, второ - да получим помощ именно в тази сфера как по-ефективно в бъдеще да можем да измерваме ефектите от всички тези проекти. И да се гарантира, че тези ресурси ще отидат в цялата страна, а няма да се концентрират само в столицата или в големите градове.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.