Ас. д-р инж. Йордан Денев от ТУ-Варна e победител в конкурса за млади учени и специалисти „Инж. Златан Бръчков" на Научно технически съюзи – Варна.

Наградата – грамота и парична премия беше връчена от проф. д-р Стефан Вачков, председател на Управителния съвет на Териториалната организация на Научно техническите съюзи – Варна, на годишното Общо събрание на организацията, проведено на 8.06.2023 г.

Конкурсът за млади учени и специалисти до 35-годишна възраст на името на инж. Златан Бръчков – първия председател на настоятелството на учредената през 1908 г. "Варненска техническа дружба" – първообраз на варненската организация на НТС се провежда ежегодно. Право за участие в конкурса имат млади учени и специалисти до 35-годишна възраст: доктори, докторанти, асистенти и преподаватели от варненските университети и научни институти, както и специалисти от фирми на територията на Варна, които имат самостоятелна или в съавторство иновативна разработка или научен труд с конкретни постижения за съответната календарна година.

Ас. д-р инж. Йордан Денев, който спечели конкурса за 2022 г. е възпитаник на Технически университет – Варна, има професионален опит като технолог в корабната индустрия и към настоящия момент е успешен преподавател в катедра „Корабостроене, Корабни машини и механизми“ на университета. Миналата година под негово наставничеството младежи от специалност „Корабостроене“ на Професионална гимназия „Св. Димитър Солунски“, гр. Белослав направиха макет на реален многоцелеви транспортен кораб в работилницата на училището.

Академичното ръководство на Технически университет – Варна пожелава на младия колега, нови творчески успехи в преподавателската и научна дейност и да продължи да работи за издигане престижа на университета.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.