На 11.06.2021 г. по покана на ръководството на Камарата на архитектите - Районна колегия Варна (КАБ - РК) се проведе среща с ръководството на КАБ - РК Бургас. Обсъдиха се теми за разширяване и задълбочаване на връзките между двете регионални колегии и бъдещо партньорство.

КАБ - РК Бургас подписа по подобие на КАБ - РК Варна, РАМКОВ ДОГОВОР ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО с Варненски свободен университет „Черноризец Храбър” (ВСУ).

Като основни цели в договора са посочени: Разширяване и задълбочаване на връзките между страните в сферата на образованието, научната и развойна дейност, обмяната на опит и споделянето на ресурси в областта на професионалното направление „Архитектура, строителство и геодезия“, както и обединяване на усилията между Страните за организирането и провеждането на съвместни практически занятия, практики и стажове, научно-практически семинари, кръгли маси, конференции, допълнителни обучения, следдипломни квалификации и др. инициативи в областта на архитектурата.

На срещата присъстваха: арх. Владимир Милков - Председател на УС на КАБ, проф. д-р Петър Христов – Ректор на ВСУ “Черноризец Храбър”, арх. Събин Попов - Председател на КАБ - РК Бургас, член на УС на КАБ, доц.д-р инж. Росица Петкова-Слипец - декан на архитектурния факултет на ВСУ, проф. д-р арх. Борислав Борисов - зам. председател на КАБ, ресор “Нормативи”, арх. Костадин Христов - Председател на КС на КАБ, арх. Мирослав Бойчев - Член на УС на КАБ и член на съвета на КАБ - РК Бургас, арх. Марин Велчев - Председател на КАБ - РК Варна, член на УС на КАБ.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.