Продължават разкопките на праисторическото селище край Суворово, съобщи д-р Владимир Славчев от Историческия музей във Варна и ръководител на обекта. В началото на месеца започнаха проучвателните дейности, които ще продължат до 27 август. Той уточни, че тази година за изследователска дейност на обекта са отпуснати над 30 хил. лв. от Министерството на културата. 

Според д-р Славчев продължава изследването на къщите около обгорялата грънчарска работилница, която бе открита преди няколко години и подробно изследвана. Тя е част от голям халколитен комплекс с производствен център и работилница за керамични предмети.

Древният жилищен комплекс е датиран от преди около 6700 г. Интерес предизвиква наскоро откритите масивни зидове, които според археолозите или е от Римската епоха, или е от Средновековието.

Наскоро в периметъра на изследванията археолозите попаднаха на средновековна землянка над помещение в обгорялата постройка на грънчарската работилница. За тях ще бъде интересно  да уточнят дали тези земи са обитавани и през Античността, а не само през праисторическите времена и Средновековието.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.