Варненският апелативен съд изпрати по пътя на съдийската реализация своя досегашен съдебен помощник Симона Донева. Тя стана част от екипа веднага след дипломирането си и повече от 4 години работеше в помощ на съдиите от Гражданското и Търговското отделениe. След като успешно премина конкурса за младши съдии, сега Донева ще продължи да учи и трупа практически опит от колегите в Окръжен съд – Варна.

Ръководството на Апелативния съд призна, че това е желана, очаквана, но и тъжна раздяла заради безспорните професионални и човешки достойнства на Симона. Спазването на противоепидемичните ограничения наложи провеждането на церемонията в камерен, почти семеен кръг.

А председателят на Варненския апелативен съд Ванухи Аракелян се обърна с топли думи към Симона: „Привилегия е, че професионалният ти път започна от едно високо стъпало - Апелативния съд. Надявам се в следващите колективи, в които работиш, да срещаш подобна топлина, подкрепа и уважение като в нашия“.

Председателят на Гражданското отделение съдия Милен Славов пък разтълкува смисъла на усилията: „Често съдбата ни поднася препятствия, но те са за да покажат нашите качества. Ти разкри своите – отговорност, амбиция и търпение в постигането на професионалните цели. Пожелавам ти, когато станеш съдия, да не губиш и за секунда вярата в това, че правото е средство за защита на най-висшите ценности и на човека, и на обществото. Ние сме призвани да използваме това единствено средство. Бъди честен съдия, какъвто и честен човек си!“

С благодарност към първите си учители в съдебната система, Симона обеща да се постарае да прилага наученото и да им дава поводи за гордост. От името на всички колеги, съдебният администратор Ани Бъчварова пожела на Донева не след дълго отново да се върне сред нас, вече в качеството си на апелативен съдия.

Съдиите и съдебните служители в Апелативния съд пожелават „На добър час!“ на младши съдия Симона Донева.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.