Водещият български плувец Антъни Иванов постави нов рекорд в САЩ. Родният състезател преплува 500 ярда свободен стил за 4,17.96 мин по време на турнира организиран от неговия университет "Вирджиния Тех".

Времето е рекордно за дистанцията в басейна на Christiansburg Aquatic Center в Блексбърг, Вирджиния. Предишното найдобро постижение бе 4,18,36 мин. съобщава "Монитор".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.