В магазините за хранителни стоки все още почти никъде не се предлагат достъпни за потребителите алтернативи на пластмасовите кутии за еднократна употреба, които от началото на годината задължително се таксуват поминимум 25 стотинки за брой. Това се случва на фона на официалното становище на Министерството на околната среда и водите, което гласи, че гражданите могат да изискват алтернатива на пластмасовите чаши и кутии, а търговците да им осигурят такива, които са изработени от други материали – хартия, алуминий, бамбук или стъкло.

Въвеждането на такса за пластмасовите кутии и изискването за замяната им с достъпни за потребителите алтернативи произтича отевропейска директива, която цели ограничаване употребата на вредни за околната среда пластмаси и коятое имплементирана в българското законодателствос наредба.

В редица случаи обаче, под претекста изпълнение на законодателството, някои търговци прилагат различни нелоялни практики. Например, таксуват кутиите дори когато потребителят ги убеди да му поставят маслините в пликче. Или продават „биоразградими кутии“, но ги таксуват на цената на познатите от години пластмасови. Ние не знаем от какъв вид биопластмаса са изработени и дали няма примеси в нея, което поставя под въпрос и реалното намаляванена въглеродния отпечатък. Същевременно, в специално изградените пунктове за приемане на пластмасови и метални опаковки за рециклиране пластмасовите кутии не се приемат, а сочената причина е – непригодени за тях системи.

Все пак, има и добра новина: в една от големите вериги са се появили картонени кутии, в които клиентите могат да поставят малки по размер зеленчуци и плодове, вместо да изберат предварително опаковани или пък да ги използват пластмасови кутии или пликове. Срещат се и обекти, в които може да ви налеят кафето или фреш в собствен съд, както и такива за козметика и препарати в опаковки за многократна употреба. Тези места обаче са малко. Ако са повече, ще има по-изгодни за потребителите цени.

Направена е малка стъпка напред. Следващите трябва да са в посока налагането на популярните в много държави в Европа и зад Океана практики да се ползват кутии за многократна употреба безплатно или срещу депозити, както и собствени контейнери на клиентите.У нас това е невъзможно, тъй като към настоящия момент законодателството в областта на храните не позволява носенето на собствени съдове на мястото на продажбата. Затова е добре да се помисли за законодателни промени, каквито са направени в Италия например, където с указ на президента е променен национален закон и на потребителите се дава възможност да ползват собствени контейнери, ако са чисти, здрави, без дъх и с капаци.

„Замърсяването на околната среда вече не може да бъде проблем само на еколозите. В световен мащаб годишно се произвежда над 500 млн. тона пластмаса, прогнозите са при запазване на тенденцията до 2050 г. Земята да генерира около 34 милиарда тона, а в моретата и осеаните да има повече от нея, отколкото риба. Потребителското поведение и натрупването на излишни отпадъци са в пряка връзка. Затова посветихме новия епизод на подкаста "Ние, потребителите" на възможностите да ограничим употребата на пластмасови опаковки, без да се създава риск за здравето, като в същото време да пестим пари от това и намаляваме замърсяването на природата за нас днес и за нашите деца утре. Има смисъл да бъдем активни участници в процесите – не само в този по опазването на околната среда, а във всички, които са в интерес на обществото“, казва водещата Габриела Руменова.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.