Във Варна направиха специален жест към алпиниста Атанас Скатов, който ни напусна съвсем скоро. От общинска дирекция „Спорт“ връчиха посмъртно приза „Спортист на Варна„ за месец февруари на Скатов.

Това е специална купа, която беше връчена на председателя на туристическо дружество „Вл. Варненчик“ Диан Даскалов. В това варненско дружество той членуваше приживе. Диан Даскалов и приятели на алпиниста от Варна заминават за Сливен, където ще изкачат любимия връх на Скатов – Кутелка.

Там ще занесат и връчената купа и ще си направят снимка, а след това ще се поклонят пред гроба на известния наш алпинист, съобщава Радио Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.