Премиера на операта „Макбет“ с участието на Александрина Пендачанска и Варненската опера тази вечер ще се представят в Летния театър. Това е трети съвместен проект на известната ни оперна певица с ТПМЦ – Варна. В ролята на Макбет ще участва най-успешния български баритон по световните сцени – Кирил Манолов. Спектакълът ще се играе отново на 12 август на същата сцена.


 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.