20-годишният Александър Матев извади кръста на Богоявление от ледените морски води край Първа буна във Варна. За Александър това е второ хващане на кръста, през 2019 година той отново хвана богоявленския кръст в Морската столица.

Победителят е студент във Военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“, тренира водна топка, а в останалото време работи като разносвач на храна по домовете.

На варненци Александър пожела да бъдат здрави и всичко да мине по-леко.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.