От днес до 30 юни включително в Белослав ще се проведе „Академия за кръгова икономика“. Обученията са организирани по проекта „Въвеждане на иновативен модел за намаляване на количеството пластмасови отпадъци в морската среда от наземни източници“, финансиран по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Общата му стойност е 280 915, 79 лв. Бенефициент е Община Белослав, съобщава ОИЦ - Варна.

Във всеки един от дните ще бъде представяна различна тема от професионални лектори и експерти, представляващи партньорите по проекта - IDN (Норвегия), „Екоинвест Асетс“ АД и Фондация „Зелена индустрия, иновации и технологичен трансфер“. Обученията ще се провеждат в Конферентната зала на Община Белослав, както и в Общински център – гр. Белослав. Академията започва с „Основи на кръговата икономика“ и ще продължи с „Основи на маркетинга и продажбите“ на 28 юни и „Основи на пластмасите“ на 29 и 30 юни 2022 г.

Провеждането на образователни кампании по отношение източниците на замърсяване на морските води и инициативите за намаляването им е насочено към представителите на целевите групи по проекта – ученици, младежи, общественост и местни власти, НПО, работещи в сферата на опазването на околната среда.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.