Дисертационен труд на тема „Обучението на българските военноморски офицери зад граница (1882 – 1944)“ защити капитан I ранг доц. д-р Асен Кожухаров, началник на катедра „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“ във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“. Защитата се проведе на 27 юли 2020 г. на открито заседание на научно жури.

Със своята дисертация капитан I ранг доц. д-р Асен Кожухаров придоби научна степен „доктор на науките“. Публичната лекция, свързана с реконструкция на модела на изграждане на корпуса от военноморски офицери през монархическия период на третата българска държава, предизвика голям интерес. След презентацията капитан I ранг Кожухаров отговори на всички въпроси, зададени от присъстващите, съобщиха от http://www.naval-acad.bg/.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.