Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) извършва проверка по компетентност по случая с намерените мъртви прасета в река Янтра край село Писарево, община Горна Оряховица. Взети са проби за изследване за заразяване с Африканска чума по свинете (АЧС).

На място е установено, че прасетата имат поставени ушни марки, по които се извършва проверка от кой обект са животните. Въведена е възбрана за движение от и към трите свиневъдни обекта, регистрирани на територията на община Горна Оряховица.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.