Административен съд – Варна в партньорство с неправителствената организация Сдружение „Младежки алианс – Варна“ работи съвместно в продължение на година и половина по програмата „Гражданско наблюдение на съда“, Проект „Партньорство между НПО и съд – за ефективност и граждански контрол в административното правораздаване“.

В резултат се постигна успешното изработване на национално работещ механизъм за наблюдение работата на съдилищата, за отваряне на съдебната система към гражданите и НПО сектора, при зачитане правата на всички страни и отчитане спецификите на работа на съдебната система. „Считам, че този проект ще спомогне за повишаване информираността на гражданите за работата на съдебната система, ще даде възможност да погледнат на съда през призмата на неговите отговорности на пазител на правото и институция, която стриктно прилага закона такъв, какъвто е“ – сподели председателят на Административен съд – Варна – съдия Елена Янакиева, която работи като експерт по проекта и има ключова роля в разработването на правила за прилагане на програмата и за разработването на механизъм за обратна връзка между от една страна НПО и гражданите и от друга страна – съдилищата.

Двете методики, които бяха разработени и отпечатани в книжен формат в рамките на проекта – Методика за прилагане на програма „Гражданско наблюдение на съда“ и Методика за набиране и анализ на статистически данни по програмата. Разработен и издаден бе „Модел за взаимодействие между структурите на гражданското общество и административните съдилища в процеса на прилагане на медиацията и способите за алтернативно решаване на спорове в административното производство“.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.