Административен съд – Варна отмени мълчалив отказ на генералния директор на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, произнесен по заявление за достъп до обществена информация от 04 ноември 2020 г., с което С.Ц.С. е заявил достъп до следната обществена информация:

1/ копие от сключено споразумение между ДП “Пристанищна инфраструктура“ и „ТСВ“ ЕАД за удълбочаване на Канал 1 и Канал 2 на Пристанище Варна;

2/ копие от Инвестиционен проект за удълбочаване на Канал 1 и Канал 2 на Пристанище Варна.

Съдебният състав връща делото като преписка на генералния директор на ДП „Пристанищна инфраструктура“ за произнасяне по заявлението, подадено от С.Ц.С.

В мотивите си съдът сочи, че според разпоредби на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), всеки гражданин на РБ има право на достъп до обществена информация при условията и реда, определени в този закон и че обществена информация по смисъла на закона е всяка информация, свързана с обществения живот в РБ и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти.

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ не е търговско дружество, то е на бюджетна издръжка и както ДП “ПИ“, така и "ТСВ" ЕАД са публични организации. Съответно средствата, които разходва по проекти и споразумения са целево предоставени от бюджета на държавата, което обуславя извода, че са публични средства и едноличен собственик на капитала на "Транспортно строителство и възстановяване" ЕАД ("ТСВ" ЕАД) е държавата чрез Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Съдът прави заключението, че „сключеното споразумение между ДП “Пристанищна инфраструктура“ и „ТСВ“ ЕАД за удълбочаване на Канал 1 и Канал 2 на Пристанище Варна и Инвестиционния проект за удълбочаването им, съставляват обществена информация, тъй като безспорно се отнасят до обекти от национално значение, свързани с обществения живот в РБ и представляват резултат от упражнени от компетентния орган правомощия.“

В Решението си съдът приема, че без значение какъв ще е отговорът, ответникът дължи изрично произнасяне по искането, с което се търси достъп до обществена информация.

Съдебният състав акцентира на това, че исканата информация за извършения ремонт на Канал 1 и Канал 2 на Пристанище Варна, дава възможност да се повиши прозрачността и отчетността на ответника по отношение на дейността му, свързана с взетите от него мерки.

Съдът намира, че обжалваният в настоящото производство мълчалив отказ по подаденото заявление, следва да бъде отменен, а преписката - върната на задължения субект за произнасяне с надлежен акт.

Решението не подлежи на обжалване.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.