Във връзка с дезинфекционни дейности, които ще бъдат извършени в сградата на Район „Приморски”, днес, 11 март, четвъртък , всички административни служби, които се помещават в сградата с адрес: бул. „Генерал Колев” № 92, /Местни данъци и такси, Общинско предприятие „Инвестиционна политика” и районната администрация/ ще работят с граждани до 16:00 часа.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.