2800 първокласници прекрачиха училищния праг във Варна тази година, или с 98 по-малко в сравнение с учебната 2019/2020.

Тогава за първи път в класните стаи са влезли 2898 ученици, или с 232 по-малко, сравнено с учебната 2018/2019, когато броят им е бил 3130, като 3015 са били в общински училища, 46 - в държавни, а 69 - в частни.

Приблизително 30 000 са учениците в морската столица за учебната 2020/2021 година, или с около 2000 по-малко в сравнение с изминалата, когато общият брой на децата и младежите е бил 32 320. През учебната 2018/2019 година пък те са били 36 937, или с 4617 повече.

430 малчугани ще посещават подготвителни групи за деца на 5 и на 6 години в училищата през тази година.

Всички учебни заведения във Варна ще работят съгласно Насоките за работа на системата на училищното образование през учебната 2020/2021 година в условията на COVID-19, издадени от Министерството на образованието и науката.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.