На 23 май 2023 г. в зала 100 ТВ се проведе награждаване на изявени студенти от ТУ – Варна, по случай 24 май - Деня на българската просвета и култура. Събитието започна с приветствие от ректора на ТУ – Варна, по случай награждаването и 24 май. Той благодари на организаторите, на Студентския съвет за множеството организирани студентски събития и поздрави наградените. Последва връчване на 6 индивидуални и 3 колективни награди:

Първо място беше за Виктор Иванов, 1 курс, спец. Изкуствен интелект.

Той благодари на ръководството, на преподаватели и колеги за подкрепата и призова за активност от страна на студентите в университета.

Второ място заемат:

- Алекс Орозов, 2 курс, СИТ;

- Анелия Василева, 2 курс, спец. Екология и опазване на околната среда;

- Пресияна Димитрова, 3 курс, спец.СИТ

Трето място делят двете студентки: Саша Ботева, 2 курс, Индустриален дизайн, и Мария Ангелова, 4 курс, спец. Индустриален дизайн.

Колективна награда спечелиха:

Трето място за клуб „Кафе, наука и още нещо”

Второ място студентски клуб „ТУ он Еър”

Първо място за клуб „Creative Code:”

Председателите на клубове благодариха за наградата и подкрепата от страна на Студентски съвет, колегите им и представители на бизнеса.

Всички наградени получиха синя лента, грамота, парична награда и възможността да се подпишат в синята книга на Технически университет – Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.