През юни 2021 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в област Варна са функционирали 288 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 20.9 хил., а на леглата - 48.0 хиляди, съобщават от Териториалното статистическо бюро - Североизток отдел "Статистически изследвания - Варна".

Общият брой на нощувките в областта във всички места за настаняване, регистрирани през юни 2021 г., е 313.4 хиляди. Българските граждани са реализирали 92.7 хил. нощувки, а чуждите – 220.7 хиляди.

През юни 2021 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 78.2% от общия брой нощувки на чужди граждани и 52.6% - на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 21.3% от нощувките на български граждани и 12.8% - на чужденци, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 26.1 и 9.0% .

През юни 2021 г. най-много нощувки са реализирали гостите от Румъния, Полша, Украйна и Германия. Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване в област Варна през юни 2021 г. достига 86.6 хиляди. От всички пренощували лица 42.3% са българи, като 49.2% от тях са нощували в хотелите с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 2.7 нощувки.

Пренощувалите чужденци са 49.9 хил., като най-висок e делът на гостите от Румъния - 48.7%, след тях се нареждат тези от Полша - 12.9%, от Украйна - 10.0% и от Израел - 5.3%. Хотелите с 4 и 5 звезди са предпочитани от 80.6% от чуждите граждани, като средният брой реализирани нощувки в тях е 4.3.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.