Апелативният съд във Варна присъди конфискация на 85 автомобила. Те са част от имуществото на подсъдим за данъчно престъпление. Това съобщиха от пресслужбата на съда.

Денислав И. е бил признат за виновен от Окръжен съд – Силистра за избягване на установяване и плащане на данъчни задължения. Той не подал в общината задължителните декларации за придобиването и регистрирането на негово име на 68 автомобила.

Подсъдимият бил наказан с лишаване от свобода за 3 години, с отложено с 5 години изтърпяване. Задължен бил периодично да се среща с пробационен служител. Присъдата на първата инстанция беше протестирана от прокуратурата, с искане за налагане на кумулативно предвидената от закона конфискация на имущество.

Към момента на престъплението живеещият в Силистра Денислав бил безработен и имал финансови затруднения. Съжителствал с жена от румънски произход и поддържал контакти с граждани на северната ни съседка.

Получил предложение да регистрира на свое име автомобили на румънци, за да не плащат те данъци в родината си. През 2007 г. мъжът започнал да извършва тези „услуги“. Румънците заплащали разходите по регистрацията на колите и му давали по около 50 лв. за всеки автомобил.

Той предавал талоните на превозните средства на чуждите граждани и ги упълномощавал да стопанисват и управляват автомобилите, но не и да ги продават. Така в рамките на 7 години подсъдимият придобил 88 леки и товарни коли.

За 68 от превозните средства не изпълнил законовото си задължение да ги декларира пред отдел „Местни данъци и такси“ в Община Силистра. От 2015 г. данните от регистъра на пътните превозни средства на МВР се подават ежедневно на Министерство на финансите, откъдето се препращат на общините.

Така община Силистра определила съответните данъци за автомобилите и предприела действия за принудителното им събиране. Дължимият данък надхвърлил 39 157 лв.

С бездействието си подсъдимият избегнал установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери. Сторил го при условията на продължавано престъпление. Така той увредил обществените отношения, които гарантират нормалното функциониране на данъчната система и обезпечаване предвидимостта при формирането на приходната част от общинския бюджет.

След като събра допълнителни доказателства за имущественото състояние на Денислав И., въззивният съд отчете, че с първоинстанционната присъда е нарушен Наказателният кодекс, който в подобни случаи изисква и конфискация на имущество.

Затова подсъдимият трябва да бъде наказан и с конфискация на 85 автомобила, представляващи част от имуществото му. Съдът обаче прецени, че отнемането и на недвижима собственост от подсъдимия ще е прекомерно тежка репресия предвид социалния му статус – той е пенсионер, без други доходи.

С тези мотиви Апелативен съд – Варна измени присъдата на Окръжен съд – Силистра, като увеличи наказанието на Денислав И., подсъдим за данъчни престъпления, като наложи конфискация на част от имуществото му.

Решението подлежи на касационен контрол пред ВКС.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.