На работа в област Варна през периода януари-юни 2021 г. са постъпили 8219 безработни лица. Само през месец юни 2021 г. на работа са устроени 1691 безработни лица. Делът на реализираните на първичния трудов пазар е 81,4% от общия брой започнали работа лица. През месеца в трудова заетост са устроени 226 младежи на възраст до 29 години, както и 132 продължително безработни лица (с регистрация в бюрата по труда над 1 година), съобщават от Дирекция „Регионална служба по заетостта” – гр. Варна.

През юни 2021 г. в бюрата по труда от областта са заявени 1596 работни места. На първичния пазар са обявени 1300 работни места. Най-много от заявените през юни работни позиции са от сферата на хотелиерството и ресторантьорството (667). Следват търговия (175), образование (95), преработващата промишленост (68) и административни и стопански дейности (47). По програми и мерки за заетост от Закона за насърчаване на заетостта са обявени 115 работни места, а по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” са обявени 181 работни места.

От началото на годината броят на безработните, регистрирани в бюрата по труда от област Варна е намалял с 4998 лица. Броят на регистрираните безработни в края на месец юни е 7496, с 1473 по-малко спрямо предходния месец. Равнището на безработица във Варненска област през юни 2021 г. е 3,4% . В сравнение с предходния месец се отчита спад с 0,6 процентни пункта на равнището на безработица, През юни 2021 г. за едно свободно работно място, обявено в бюрата по труда в областта са се конкурирали средно по 3 безработни лица.

В град Варна броят на регистрираните безработни в края на месец юни 2021 г. е 3989 с 831 по-малко спрямо предходния месец. Равнището на безработица в града е 2,1%, с 2,9 процентни пункта по-високо спрямо юни предходната година. В сравнение с май 2021 г. се отчита спад с 0,5 процентни пункта.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.