Само за миналата година са установени 171 826 нарушения в различни предприятия. Това съобщи ИА “Главна инспекция по труда” във връзка запитвания за санкциите за работодатели за нерегламентиран труд и забавени възнаграждения. Свързаните с осъществяване на трудовите правоотношения са 80 066. За 2019 г. са били установени 2911 души, които са работили без трудов договор. Нарушенията по заплащането на труда - забавени възнаграждения, неизплатени допълнителни възнаграждения за придобит стаж и професионален опит, както и за извънреден труд и работа по празници и др. са 21 569.

Установени са забавени заплати от 737 работодатели към техните работници на стойност 17,8 млн. лв. Издадени са 748 наказателни постановления за забавени възнаграждения и 2067 за работа без трудов договор.

“News.bg “ припомня, че съществуват промени в Кодекса на труда, които могат да санкционират некоректни работодатели, които не изпълняват своите задължения към персонала си.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.