7 случая на Делта (индийски) и 1 на Бета (южноафрикански) вариант на коронавируса са установени в България, става ясно от съобщение на Националния центъра по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ).

Справка за секвенирани варианти на COVID-19 В НЦЗПБ чрез целогеномно секвениране от ново поколение успешно бяха анализирани 200 клинични проби със SARS-CoV-2. При 8 от тях се установиха вирусни варианти с повишено значение за общественото здраве, различни от вариант Алфа В.1.1.7. 1.

В една проба, за първи път беше установен Бета (B.1.351) вариант на вируса, преди известен като южноафрикански.

При 7 проби е установен Делта (B.1.617.2) вариант, преди известен като индийски. Окончателният анализ на вирусните варианти е извършен с помощта на програма Nextclade v1.4.0. и Pangolin COVID-19 Lineage Assigner.

Всичките 8 клинични проби от варианти Бета (B.1.351) и Делта (B.1.617.2) са взети в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ на дати 06 до 14 юни 2021 г. и изпратени в НЦЗПБ съответно на 06 до 14 юни 2021 г.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.