Пенсионните фондове, в които се трупат средства за втора пенсия, са преодолели кризата на капиталовите пазари от началото на годината и отрицателната доходност натрупана тогава, вече е наваксана. Това сочат данните на Комисията за финансов надзор.

7 от 9-те пенсионни фонда са с положителна доходност, която варира от 0,11 до 3 на сто - за периода от септември 2018 -а до септември 2020 година.

При двата фонда с отрицателна доходност тя съответно е 0,09 и 0,56 процента.

Към средата на тази година партиди за втора пенсия имат над 3 милиона и 800 хиляди осигурени.

При доброволните фондове, в които се трупат средства за трета пенсия, положителна доходност също постигат 7 от дружествата, а две са с отрицателна.

За трета пенсия се осигуряват над 642 хиляди българи, съобщава БНР.

Междувременно частните пенсионни дружества и КНСБ обявиха, че одобряват предложените от правителството промени свързани с по-ниския процент, с който НОИ ще намалява държавната пенсия за хората осигурени за втора в частните фондове.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.