Стартира проект „Здравето и морето“, който се реализира от СК „Черно море – Бриз“ по ветроходство в партньорство с МК „Приятели на морето“, МК Шабла и МК Шумен.

Проектът е финансиран по програма на Министерството на младежта и спорта. Насочен е към 60 младежи, които в рамките на 3 месеца ще преминат през обучение по ветроходство и начално водолазно обучение, като алтернатива за занимания в свободното време и здравословен начин на живот, съобщава Радио Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.