906 варненци декларираха доходите си за миналата година пред Националната агенция за приходите в града от началото на данъчната кампания. 476 от тях са предпочели да контактуват с Агенцията по електронен път, като са подали формулярите си с електронен подпис или персонален идентификационен код, което представлява 52% от общо подадените годишни декларации.

Подалите годишните си декларации по електронен път до 31 март ползват отстъпка до 500 лева от данъка за довнасяне, ако нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията, както и да са внесли целия размер на данъка за довнасяне в срок до 31март.

От НАП Варна напомнят, че освен по електронен път и на място в офиса на Агенцията, данъчните си декларации по чл. 50 от ЗДДФЛ гражданите могат да подадат в НАП като препоръчана пратка с обратна разписка във всяка пощенска станция.

Декларациите могат да бъдат директно входирани и в 7 пощенски станции в града, където безплатно могат да се получат и необходимите формуляри. От тази възможност до момента са се възползвали 52-ма граждани на морската столица. Срокът за подаването на декларациите за облагане на доходите изтича на 5 май 2021 година.

Повече информация за декларирането и плащането на данъци, гражданите могат да намерят на сайта на НАП www.nap.bg. Консултации може да се правят и националния телефон на приходната агенция 0700 18 700.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.