Държавно горско лесничейство - Генерал Тошево обяви, че през следващите 4 години се очаква да бъдат залесени 500 декара нови гори.

Още през тази есен ще бъдат залесени 169 декара, като при 86 от тях ще има възстановяване на защитни горски пояси. До края на годината ще бъде направена почвоподготовка на още 104 декара, като при тях залесяване предстои през 2021 година.

Средствата за тях са осигурени по Подмярка 8.4 „Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофални събития“.

180 декара нови гори ще има в стопанството благодарение и на Проекта „Мерки за опазване на малкия креслив орел и неговите местообитания в България“, който е към програма LIFE на ЕС.

Страни в проекта са ИАГ, БДЗП, СИДП и ЮИДП, а целта му е да бъдат създадени нови местообитания за малкия креслив орел, да бъде опазен вида и да бъде съхранено биологичното разнообразие на горите в тази част на страната ни.

Залесяването ще се извърши изцяло с местни видове – цер, планински ясен и сребролистна липа. Фиданките за кампаниите ще бъдат осигурени от разсадниците на територията на СИДП, а при цера ще бъде използват жълъд, който ще бъде събран от работниците и служителите на ДГС - Генерал Тошево.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.