Във Варна стартират олимпийските класове по ветроходство, които са и държавно първенство.

Състезанието започва в 12 часа днес на базата на спортен клуб Черно море Бриз. В събота първата гонка е от 11 ч, а в неделя от 10 ч.

Програмата включва 3 дни с по 4 гонки.

Класовете са Лазер Радиал, Лазер Стандарт, Фин и 470.

Във Варненското езеро се очакват около 50 яхти от 12 клуба в държавата.

Главен съдия е Тодор Иванов, а председател на протестната комисия – Николай Давидков.

Домакин на държавното първенство в олимпийските класове е СК Черно море Бриз.

Награждаването е в неделя от 16 ч.
 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.