5 акта за нередовни кантари съставиха на зеленчуковата борса във Варна. Проверени са 34 обекта и 41 везни. Откритите нарушения са за изтекъл срок на валидност от последната проверка на везната, както и за използване на неодобрен тип измервателен уред . Това съобщи за Радио Варна Петя Танчева –началник на отдел „Метрологичен надзор” във Варна.

Санкциите за юридически лица са от 200 до 500 лева. Най-четите оплаквания на хората са, че на места търговците лъжат с по 200-300 грама. Съветът на експерта е да се гледа внимателно дали везната е поставена на стабилно и равно място. По думите й вече трудно могат да бъдат намерени по пазарите във Варна от старите механични кантари с еталонни теглилки.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.