Около 49 на сто от общините в България са с просрочени задължения - това показват официалните  данни, публикувани от Министерството на финансите.

До 30 юни 2020 г. тези задължения са в размер на над 168 млн. лева, като в това число влизат и бюджетите на общините в размер на 143,8 млн. лева.

По информация от финансовото министерство просрочените задължения са формирани от 130 общини или от 49 на сто от общия брой на общините в страната.

Други 135 общини в България завършват второто тримесечие без просрочени задължения. Намаление на този тип задлъжнялост отчитат 24 на сто или общо 63 общини. Реализираното от тях намаление е в размер на над 22 млн. лева.

На този фон 70 общини увеличават задълженията си с общо 42,6 млн. лева. В делегираните от държавата дейности просрочените задължения са в размер на 2,5 млн. лева или 1,8 процента от просрочените плащания.

С най-много просрочени задължения - общо 34,75 млн. лева - са общините в областите Пазарджик и Смолян. На трето място са общините в област Кърджали, а на четвърто - тези в област Бургас.

Дългът на Столична община формира 49,9 процента от общия размер на дълга.

Спрямо края на 2019 г. общинският дълг и общинските гаранции намаляват с 25,2 млн. лева, което се дължи на намалението на размера на вътрешния дълг със 7 млн. лева и намалението на външния дълг с 18,2 млн. лева, допълват от Министерството на финансите.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.