На среща на управителния съвет на ЕНЕРГО-ПРО Варна с кмета на община Шумен и други представители на местната власт бяха дискутирани текущи проекти на дружествата от Групата, които касаят съвместната работа с общинските представители.

Една от важните теми на срещата беше либерализацията на небитовите клиенти, съгласно промени в Закона за енергетиката от м. юни 2020 г. Управителите Ангел Ангелов, Анжела Тонева и Даниела Димитрова посочиха пред кмета на община Шумен Любомир Христов, че 3700 небитови клиенти на ЕНЕРГО-ПРО Продажби все още не са избрали доставчик на електроенергия на свободен пазар, срокът за което изтича другия месец.

Срещата по инициатива на енергийното дружество се провежда за втора поредна година и е част от обиколката на управителите в големите общини в Североизточна България с цел подобрена комуникация и открит диалог по теми от взаимен интерес.

Управителите запознаха местната власт в Шумен с проекти в ход, включително с планираните инвестиции на електроразпределителното дружество ЕРП Север в мрежата на област Шумен през 2021 г. Посочено беше, че до края на годината дружеството ще вложи 4,6 млн. лв. в рехабилитация на електроразпределителните съоръжения и в нова мрежа, съгласно инвестиционната и ремонтната програми на дружеството.

Срещата завърши с преглед на развитието на мрежови казуси, повдигнати по време на обсъждане по аналогични теми миналата година между управителите и местната власт. Договорени бяха допълнителни начини за взаимно сътрудничество в съвместната работа. Потвърден беше ангажиментът за отворена и улеснена комуникация между двете страни в ползва на качествената доставка на електрическа енергия на клиентите в областта.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.