3,306 млрд. лв. има в Сребърния фонд, който бе създаден в подкрепа на пенсионната система. Това сочат данни на финансовото министерство към края на януари. Акумулираните средства се намират в отделна сметка на Българската народна банка (БНБ) и са част от фискалния резерв на страната.

През 2019 и 2020 г. основните постъпление в Сребърния фонд идват от концесии - общо 203,3 млн. лв., от приватизации са влезли едва 2,4 млн. лв, а от други източници, определени със закон или с акт на МС като глоби, имуществени санкции, неустойки, свързани с приватизационния процес - 5,3 млн. лв. Това става ясно от писмен отговор на финансовия министър Кирил Ананиев на депутатски въпрос.

За 10 години - в периода 2007-2017-а, натрупаните средства са 2,922 млрд. лв., през 2019 г. - 3,104 млрд., за 2020 г. те стигат 3,292 млрд., а през края на януари 2021-а вече са 3,306 млрд.

Причината за бавното увеличение на парите е липсата на приходи от приключилата приватизация. Така постъпления във фонда вече има само от концесии и глоби.

Финансовият министър посочва, че най-оптималният към момента подход за управлението на парите от Сребърния фонд е консервативният. При него средствата се държат в БНБ въпреки липсата на доходност. Ананиев уточнява, че дългосрочната инвестиционна политика не предвижда промяна на управлението на парите, тъй като пазарните условия не предполагали реализирането на висока доходност без поемане на риск.

Заради това най-добрата алтернатива за инвестиране ще продължи да бъде депозирането им в отделна сметка в централната банка или други инструменти по сметки на БНБ. Със сигурност тази политика ще се следва в периода 2021 - 2023 година.

По-активно управление на средствата на фонда и инвестиции извън депозита в БНБ в дългосрочен план можело да се прилагат само след оценка на степента на риска, както и на възможния нетен доход след приспадането на разходите за управление на инвестициите.

От поне 5 години насам в Сребърния фонд няма постъпления от лихви, защото БНБ дава 0% за депозита. От 2017-а лихвеният процент дори е отрицателен. За да няма загуба на пари в Сребърния фонд, разликата се покрива от централния бюджет.

Освен постъпленията от концесии, приватизации и глоби, другите движения на средства от фонда са свързани с трансфери от универсални пенсионни фондове и към фонд “Пенсии” на НОИ.

От данни на финансовото министерство става ясно, че например през ноември миналата година към фонд “Пенсии” са прехвърлени 31,6 млн. лв., съобщава "Tribune.bg".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.