Варненският окръжен съд одобри споразумение, постигнато между Окръжна прокуратура- Варна и 28-годишния Радостин А., с което той се признава за виновен, че държал без надлежно разрешително високорискови наркотични вещества с цел разпространение.

На 09.12.2020 г. във Варна полицейските органи намерили в Радостин 8 пакетчета кокаин с различен грамаж и различно процентно съдържание на активния компонент. Общата стойност на откритите 2,675 грама наркотик е 428 лева.

Варненският окръжен съд, одобри споразумението, след като прецени, че същото не противоречи на закона и морала.

За извършеното престъпление 28-годишният мъж прие да изтърпи наказание „лишаване от свобода“ за срок от 1 година и 6 месеца, чието изпълнение да бъде отложено с изпитателен срок от 3 години, както и наказание глоба в размер на 3 000 лева.

Постановеният съдебен акт е окончателен, има последиците на влязла в сила присъда и не подлежи на проверка от по-горна инстанция.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.