Спешни законодателни мерки за условия за подготовка на запаса в мирно време препоръчва Докладът за състоянието на отбраната за 2023 година, съобщи БНР.

Документът е приет от правителството и трябва да бъде гласуван от парламента. За година некомплектът в армията се е увеличил от малко над 19 до 21 процента. Ръст има при офицерите - от 23 на 26 процента, a при матросите - oт 24 на 27 на сто. Числеността на доброволния резерв е едва 16 процента. Докладът отчита, че въпреки увеличените за шести път заплати на военните, те остават неконкурентни на пазара на труда.

"За голяма част от младите хора военната професия е непривлекателна поради тежестите и лишенията, рисковете, лошите условия на труд и остарялото въоръжение", пише в документа.

25 процента от кандидатите за военна служба не минавали медицинските прегледи. Крайно негативно влияние оказвали и зловредни информационни кампании, които били манипулирали общественото мнение по отношение на конфликта в Украйна и ролята на държавата и Въоръжените сили.

С 5 до 7 процента годишно намалява броят на хората, които са преминали през прекратената през 2007 година задължителна казарма. След 15 години запасът ще бъде напълно изчерпан, пише в доклада. Затова той препоръчва да се започне обществен дебат за възможно въвеждане на задължителна военна подготовка.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.